Privacy beleid

In het kader van goede zorgverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. De privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

BodhiYin

N. Gorter

Sylsterwei 27

9132EL Engwierum

KvK nr. 86708473

Persoonsgegevens

BodhiYin verwerkt de onderstaande persoonsgegevens in een digitaal dossier:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens (emailadressen/telefoonnummers)
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Zorgverzekering
 • Inhoud van de communicatie, uw hulpvraag
 • Medische gegevens
 • Uitgevoerde behandelingen en effecten

Doeleinden

De gegevens worden door BodhiYin gebruikt voor diverse doeleinden, waaronder:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte zorgverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw behandelovereenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat BodhiYin hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, namelijk:

 • Het op zo efficiënt mogelijk wijze kunnen verlenen van mijn zorgverlening
 • De bescherming van mijn financiële belangen
 • De verbetering van mijn diensten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

BodhiYin heeft een geheimhoudingsplicht. Alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, zal zij vertrouwelijk behandelen en niet aan derden geven.

Indien met toestemming van de cliënt contact wordt opgenomen met derden, verwijzer of arts zal enkel noodzakelijke informatie worden gedeeld.

Uitzondering hierop zijn de verplichte meldingen van BodhiYin voor de VIM (Veilig Incidenten Melden) en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien BodhiYin gebruik maakt van diensten van derden, zoals IT-leveranciers van de website, computersystemen en financiële administratie/boekhouding zullen er verwerkersovereenkomsten worden afgesloten.

Bij waarneming kan uw dossier overgedragen worden aan een collega-therapeut.

Bij beëindigen van de praktijk of overlijden van de therapeut zal de administratie overgedragen worden aan een collega-therapeut, welke voldoet aan dezelfde voorwaarden als BodhiYin.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Het digitale dossier wordt tot 15 jaar na het laatste bezoek van de cliënt bewaard.

De gegevens van facturen worden volgens de wettelijke fiscale bewaarplicht tenminste tot zeven jaar na het laatste bezoek bewaard.

Hoe worden uw gegevens beveiligd

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies en onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Daarom heeft BodhiYin passende beveiligsmaatregelen genomen. Deze maatregelen houden o.a. in dat BodhiYin enkel werkzaamheden laat uitvoeren door bedrijven die zich binnen de EU bevinden en die aantoonbaar beveiligingsmaatregelen hebben genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in uw dossier, u kunt hiervoor een verzoek indienen bij BodhiYin.

Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

BodhiYin

Sylsterwei 27

9132EL Engwierum

+316 21484910

nynke@bodhiyin.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BodhiYin laat dit mij dan graag weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 juni 2023.

BodhiYin kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Voor jou

Benieuwd naar de vormen van lichaamswerk die je kunt ontvangen? Bekijk hieronder het individueel aanbod.

Voor organisaties

Wil je als organisatie investeren in het welzijn en de gezondheid van je team/medewerkers? Bekijk hieronder het aanbod voor organisaties.

BodhiYin

Nynke Gorter

Wil je graag een sessie/behandeling inplannen of heb je een vraag?